MESANE KANSERLERİ - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

MESANE KANSERLERİ

Genitoüriner sistemin ikinci en sık tümörü ,tüm kanserlerde erkekte 4. bayanda 8. sıklıkta , Erkek / Bayan oranı = 2.7 , beyaz ırkta siyah ırka …

Yayınlanan

üzerinde

Genitoüriner sistemin ikinci en sık tümörü ,tüm kanserlerde erkekte 4. bayanda 8. sıklıkta , Erkek / Bayan oranı = 2.7 , beyaz ırkta siyah ırka oranla daha sık görülmekte.

Her yaşta görülebilmesine karşılık ekseriyetle orta yaş ve yaşlı popülasyonda daha sık , erkekte ortalama teşhis yaşı 69, bayanda ise 71 , yaşla birlikte insidans artmaktadır. Adolesan ve 30 yaş altı erişkinlerde uygun diferansiye tümörler daha sık ve prognoz daha düzgün gözükmekte.

Risk Faktörleri:

 • Kimyasal karsinojenler

 • Sigara

 • Genetik yatkınlık

 • Pelvik ışınlama

 • Sitotoksik kemoterapotikler

 • Bakteriyel, viral, parazitik casuslar

 • Kronik irritasyon

 • Endojen triptofan metabolitleri

 • Analjezik kullanımı

 • Yapay tatlandırıcılar

 • Kahve, çay ?

Sigara en kıymetli risk faktörüdür.

 • Sigara içmeyenlere nazaran görülme sıklığı 4 kat fazla

 • Sayı, mühlet ve sigara dumanının inhalasyon oranı ile risk yanlışsız orantılı olarak artmakta

 • Riskin olağana dönmesi sigarayı bıraktıktan sonra 20 yıl kadar bir vakit almakta

SINIFLANDIRMA

1- Papilloma: daha çok gençlerde, âlâ huylu ve mesaneye yanlışsız büyüyen

2-Değişici (Transizyonel) hücreli karsinom : mesane kanserlerinin %90-95 i olup burada mesane kanserleri ismi altında anlatacağımız gurubu oluştururlar.

3- Nontransizyonel hücreli karsinomlar

-Adenokarsinom

-Yassı epitelyum (squamöz) hücreli karsinom

-Farklılaşmamış karsinomlar

-Mikst karsinom

-Epitelyal ve nonepitelyal karsinomlar.

TEŞHİS:

 • Hasta kıssası.

 • Fizik muayene

 • Rutin testler (İdrar ve kan analizleri)

 • Görüntüleme teknikleri

  • IVP,Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Kemik Sintigrafisi.

 • Sistoskopi

 • İdrar sitolojisi

Belirti ve bulgular:

 • Ağrısız, aralıklı hematüri (idrarda kan olması)

 • Sık işeme,acil işeme hissi, dizüri (idrar yaparken yanma), noktüri

 • İdrar yapamama, suprapubik kitle,yan ağrısı

 • İştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, anemi (kansızlık).

Hematüri bunlar içinde en kıymetlilerinden biridir ve %85 olguda tabibe başvurma yakınmasıdır, derecesi hastalığın yaygınlığı ile ilgili değildir, ağrısız ve aralıklıdır. Sistoskopik olarak tanımlanabilecek mesane kanseri tanısı alan çabucak hemen tüm olgularda en azından mikroskobik hematüri ( yalnızca idrar analizinde görülen kan) tesbit edilebilir.

Görüntüleme sistemlerinden teşhiste en sık kullanılanı ve birinci başvurulanı ultrasonografidir(US), en az invaziv prosedürdür. IVP ise hematürilerin ve bilhassa üst üriner sistemin değerlendirilmesinde değerli yeri vardır. Bilgisayarlı tomografi(BT) mesane tümörünü gösterebilmesi yanı sıra lokal yayılım, metastatik lenf düğümleri ve uzak organ metastazları açısında değerli olabilir.

Sistoskopi: Teşhis ,evreleme ve takipte altın standarttır.Şüpheli alanlardan biyopsi alımına imkan sağlar lakin değerli ve invaziv bir sistemdir.

Sitoloji: Mesane epitelinden dökülen kanser hücrelerininidrarda yahut mesane yıkantı suyunda aranmasıdır. Düşük dereceli yüzeysel tümörlerde teşhis kıymeti azdır.

EVRELEME:

– Mesane mukozası ve mukoza altı bağ dokusunda sonlu tümörler Yüzeyel Tümörlerdir.

– Mukoza altı bağ dokusunu geçerek mesane adalesine yayılan tümörler Kas İnvaziv tümörler dir.

– Komşu yahut uzak organlara yayılan tümörler Metastatik Tümörler dir.

Yüzeyel tm.ler tüm mesane kanserlerinin %75-85 ini oluştururlar, nüks etme olasılıkları fazladır fakat yalnızca %10’u kas invaziv yahut metastatik hastalığa ilerlemektedir.

Kas İnvaziv Tm. ler %15-25 ini oluştururlar ve %50’sinde uzak metastaz ortaya çıkar.

Bu üç gurubun tedavi seçenekleride tümüyle farklıdır.

Mesane dışı yayılım evvel lenf damarları ile mesane etrafındaki lenf düğümlerine ve sonra kan yoluyla uzak organlara olmaktadır. En sık uzak organ metastazları %38 Karaciğer , %36 Akciğer, %27 Kemik, %21 Adrenal, %13 Barsak tır.

MESANE TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ:

Mesane tümörü tedavi emelı:

 • Nüksleri azaltmak, böylelikle sistoskopi yahut TUR-MT üzere invaziv süreçlerden kaçınmak

 • Tümör ilerlemesini önlemek. Böylelikle daha agresif tedavi ihtiyacını azaltmak

 • Kansere bağlı mevt oranını azaltmak.

Tüm mesane tümörlerinin başlangıç tedavisi transüretral rezeksiyondur (TUR-MT) yani idrar yolundan girilerek mesanedeki tümörün kapalı bir operasyonla kazınmasıdır.

TUR-MT yüzeyel tümörlerde tedavi edici rolü yanısıra patolojik inceleme sonrası tümör evre ve derecesinin kesin olarak saptaması ile tedavinin yönlendirilmesini sağlar. Lakin TUR-MT tek tedavi olarak kaldığında %70’lere varabilen nüks tümör oranları mevcuttur.

Birinci TUR-MT sırasında uygun derecedeki lensler ile mesane mukozasının tamamı sistematik bir halde incelenir, mesane tümörü tesbit edildiğinde tümörün üst kısmı ve tabanı (kas katmanını da içerecek şekilde) kazınır ve farklı örnekler olarak patoloji laboratuvarına gönderilir, tümör tabanı büsbütün koterize edilir. Öbür kuşkulu alanlardanda biyopsi alınır.

Yüzeyel mesane tümörlerinde tedavi:

Birinci TUR-MT de patoloji sonucu yüzeyel rapor edilen tümörlerde;

 • TUR-MT + Yakın İzlem

 • TUR-MT + İntravezikal (mesane içi) Kemoterapi

 • TUR-MT + İntravezikal İmmunoterapi uygulanabilir.

Lakin yalnızca TUR-MT yapılarak izleme alınanlarda % 70 lere varan nüks oranları saptanmıştır. TUR-MT sonrası yapılan mesane içi tedavilerin emeli :

 • İmplantasyonu yani olağan alanlara tümör ekimini önlemek

 • Gözden kaçan küçük rezidüel tümörleri yok etmek.

 • Nüks yahut progresyonu önlemek ve geciktirmektir.

Bu hedefle mesane içine Mitomisin C,doxorubisin, epirubisin, valrubisin üzere kemoterapotik ilaçlar yahut BCG, interferon, interlökin üzere immünoterapotik ilaçlar uygulanır.

Kas İnvaziv Tümörlerde Tedavi:

Kas invaziv mesane tümörlerinin tedavisinde altın standart Radikal Sistektomi operasyonudur. Bu operasyonda erkeklerde mesane, prostat, veziküla seminalis,

mesaneyi örten visseral periton, mesane etrafı yağ dokusu bayanlarda ise mesane, üretra, uterus, overler, pelvik periton, posterior vajinal kaf çıkarılır ayrıyeten pelvik lenf nodları muhakkak düzeye kadar çıkarılarak üriner diversiyon yapılır yani idrar çıkarılan mesane yerine diğer bir yere yönlendirilir.

Radikal sistektomi hala kas invaziv mesane kanseri tedavisinde en faal ve kalıcı prosedürdür. Primer tümör ve lenf nodlarının yanlışsız evrelenmesini sağlar ve böylelikle ek bir kemoterapi ihtiyacı olup olmadığını ortaya koyar.

Radikal Sistektomi ile 5 yıllık sağ kalım %50 civarındadır. Medikal olarak sistektomiye uygun olmayan yahut ameliyat istemeyen hastalar da radyoterapi ve/veya kemoterapi bir seçenek olarak sunulabilir.

Radikal sistektomi sonrası değerli bir noktada üriner diversiyonlardır, yani idrarın mesane çıkarılması sonrası nereye yönlendirileceğidir. Buradaki seçenekler:

1-İnkontinan cilde açılan diversiyonlar: İleal yahut kolon konduitler bu gurupta olup üreterler özgürleştirilen bir barsak modülüne bağlanır ve bağırsağın öbür ucuda karın cildine ağızlaştırılır. İdrar cilde ağızlaştırılan bölgeye uygulanan özel torbalarda birikir.

2-Kontinen rektal rezervuar: üreterler sigmoid kolona yönlendirilir ve idrar rektum aracılığıyla atılır.

3-Kontinen cilde açılan rezervuarlar: bağırsaktan oluşturulan bir kese özel sistemlerle cilde ağızlaştırılır ve bu sistem idrarın dışarı kaçmasını maniler aşikâr ortalarla bu keseye kateter konularak boşaltılır.

4-Ortotopik yeni mesane: bağırsaktan oluşturulan yeni mesane olağan idrar yoluna bağlanır hasta olağan yolla idrar yapar, en ülkü olan sistemdir.

Metastatik hastalıkta tedavi

 • Kasa invaze hastaların en az %50’si 2 yıl içersinde metastatik hastalıktan ölür

 • Birinci teşhiste klinik olarak belirlenen uzak metastaz mümkünlüğü %5 tir

 • Ortalama ömür mühleti kemoterapi ile12-14 aydır.

Cis-platin içeren kombine tedaviler uygulanır, epeyce toksik tedavilerdir. Tam yanıt oranı %5-18 ortasındadır .

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar yapmak için uyanma ile birlikte görülen engellenemeyen şiddetli idrar yapma hissi ve sıkışma anında idrar kaçırma durumu (tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) aşırı aktif mesane (AAM) sendromu olarak tanımlanır.

AŞIRI AKTİF MESANEYE SEBEP OLABİLECEK HASTALIKLAR ve DURUMLAR

Dışlanması gereken faktörler arasında idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbasının tümör ve taşları, interstisyel sistit (mesanenin bakteriyel olmayan enfeksiyonu), şeker hastalığı, çok sıvı almaya bağlı fazla idrara çıkma durumu, idrar söktürücü ilaç kullanımı ve gebelik sayılabilir. Bu sebepler sorgulandıktan ve hastada bulunmadığı kesinleştikten sonra aşırı aktif mesane hastalığı düşünülebilir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞINDA BELİRTİLER

Her 6 kadından birinde ve her 7 erkekten birinde görülen bir durum olmasına karşın, hastaların ancak dörtte birinin tedavi arayışına girdiği görülmektedir. Aşırı aktif mesane, hastaların yaşam kalitesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmaktadır. Hastaların hayat tarzı, iş yaşamı, aile ilişkileri, cinsel hayatları ve uyku düzenleri önemli oranda bu hastalıktan etkilenmektedir. Aşırı aktif mesaneli hastalarda görülen şikayetlerin ana sebebi; idrar torbası tam kapasiteye ulaşmadan önce başlayan kasılmalarıdır. Kişi tarafından kontrol edilemeyen bu kasılmalar, ani sıkışma belirtisiyle sonuçlanmaktadır. Hastalarda; çok sık idrara çıkma, ani sıkışma durumu, ani sıkışma hissiyle beraber idrar kaçırma ve sıvı almaktan çekinme durumu sıklıkla gözlenir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

AAM’li hastanın değerlendirilmesi öykü, muayene ve sınırlı laboratuvar incelemelerinden oluşmaktadır. İlk değerlendirmede hastadan alınacak öykü en önemli yeri tutmaktadır. Yakınmaların başlangıcı, süresi, şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkileri sorgulanmalıdır. Hastanın tam bir nörolojik öyküsü alınmalı ve yaşlı hastaların fonksiyonel ve bilişsel değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bunun dışında hastanın beslenme alışkanlıkları, sıvı alımı, kafein ve alkol kullanımı, kullandığı ilaçlar ve daha önce geçirdiği ameliyatlar sorgulanmalıdır. Birçok AAM hastasına sadece hikaye ile tanı koymak mümkündür ancak kesin tanı için ürodinami denilen özel bir test yapılarak, mesane kasındaki istemsiz kasılmaların gösterilmesi gereklidir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Birçok hasta ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte davranışsal tedavilerin desteklenmesi de başarı oranlarını önemli oranda arttırmaktadır. Ayrıca dirençli olgularda kapalı yöntemle (endoskopik) de tedavi alternatifi bulunmaktadır.

İlaç Tedavisi : Tedavide ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. İdrar kaçırmayı önleme açısından değerlendirildiğinde etkinlikleri %60-%75 arasındadır. İlaçların en sık gözlenen yan etkileri, kabızlık ve ağız kuruluğudur.

Davranış Tedavisi : İdrar tutucu kas egzersizleri, sıkışmayı baskılama teknikleri, idrar söktürücü ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda yönlendirmekten oluşur.


Endoskopik tedavi (Mesane içi botilinum toksin uygulaması) : İlaç tedavisine dirençli aşırı aktif mesane hastalığı varlığında ve şikayetleri nedeniyle hayat kalitesi bozulan hastalarda idrar torbası içerisine botilinum toksin uygulaması yapılabilir. Etkisi 6-8 ay aralığındadır. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir.

Okumaya Devam

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler