MESANE KANSERLERİ - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

MESANE KANSERLERİ

Genitoüriner sistemin ikinci en sık tümörü ,tüm kanserlerde erkekte 4. bayanda 8. sıklıkta , Erkek / Bayan oranı = 2.7 , beyaz ırkta siyah ırka …

Yayınlanan

üzerinde

Genitoüriner sistemin ikinci en sık tümörü ,tüm kanserlerde erkekte 4. bayanda 8. sıklıkta , Erkek / Bayan oranı = 2.7 , beyaz ırkta siyah ırka oranla daha sık görülmekte.

Her yaşta görülebilmesine karşılık çoklukla orta yaş ve yaşlı popülasyonda daha sık , erkekte ortalama teşhis yaşı 69, bayanda ise 71 , yaşla birlikte insidans artmaktadır. Adolesan ve 30 yaş altı erişkinlerde düzgün diferansiye tümörler daha sık ve prognoz daha âlâ gözükmekte.

Risk Faktörleri:

 • Kimyasal karsinojenler

 • Sigara

 • Genetik yatkınlık

 • Pelvik ışınlama

 • Sitotoksik kemoterapotikler

 • Bakteriyel, viral, parazitik casuslar

 • Kronik irritasyon

 • Endojen triptofan metabolitleri

 • Analjezik kullanımı

 • Yapay tatlandırıcılar

 • Kahve, çay ?

Sigara en değerli risk faktörüdür.

 • Sigara içmeyenlere nazaran görülme sıklığı 4 kat fazla

 • Sayı, mühlet ve sigara dumanının inhalasyon oranı ile risk gerçek orantılı olarak artmakta

 • Riskin olağana dönmesi sigarayı bıraktıktan sonra 20 yıl kadar bir vakit almakta

SINIFLANDIRMA

1- Papilloma: daha çok gençlerde, güzel huylu ve mesaneye yanlışsız büyüyen

2-Değişici (Transizyonel) hücreli karsinom : mesane kanserlerinin %90-95 i olup burada mesane kanserleri ismi altında anlatacağımız gurubu oluştururlar.

3- Nontransizyonel hücreli karsinomlar

-Adenokarsinom

-Yassı epitelyum (squamöz) hücreli karsinom

-Farklılaşmamış karsinomlar

-Mikst karsinom

-Epitelyal ve nonepitelyal karsinomlar.

TEŞHİS:

 • Hasta kıssası.

 • Fizik muayene

 • Rutin testler (İdrar ve kan analizleri)

 • Görüntüleme usulleri

  • IVP,Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Kemik Sintigrafisi.

 • Sistoskopi

 • İdrar sitolojisi

Belirti ve bulgular:

 • Ağrısız, aralıklı hematüri (idrarda kan olması)

 • Sık işeme,acil işeme hissi, dizüri (idrar yaparken yanma), noktüri

 • İdrar yapamama, suprapubik kitle,yan ağrısı

 • İştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, anemi (kansızlık).

Hematüri bunlar içinde en değerlilerinden biridir ve %85 olguda tabibe başvurma yakınmasıdır, derecesi hastalığın yaygınlığı ile ilgili değildir, ağrısız ve aralıklıdır. Sistoskopik olarak tanımlanabilecek mesane kanseri tanısı alan çabucak hemen tüm olgularda en azından mikroskobik hematüri ( yalnızca idrar analizinde görülen kan) tesbit edilebilir.

Görüntüleme yollarından teşhiste en sık kullanılanı ve birinci başvurulanı ultrasonografidir(US), en az invaziv formüldür. IVP ise hematürilerin ve bilhassa üst üriner sistemin değerlendirilmesinde kıymetli yeri vardır. Bilgisayarlı tomografi(BT) mesane tümörünü gösterebilmesi yanı sıra lokal yayılım, metastatik lenf düğümleri ve uzak organ metastazları açısında kıymetli olabilir.

Sistoskopi: Teşhis ,evreleme ve takipte altın standarttır.Şüpheli alanlardan biyopsi alımına imkan sağlar lakin değerli ve invaziv bir metottur.

Sitoloji: Mesane epitelinden dökülen kanser hücrelerininidrarda yahut mesane yıkantı suyunda aranmasıdır. Düşük dereceli yüzeysel tümörlerde teşhis bedeli azdır.

EVRELEME:

– Mesane mukozası ve mukoza altı bağ dokusunda sonlu tümörler Yüzeyel Tümörlerdir.

– Mukoza altı bağ dokusunu geçerek mesane adalesine yayılan tümörler Kas İnvaziv tümörler dir.

– Komşu yahut uzak organlara yayılan tümörler Metastatik Tümörler dir.

Yüzeyel tm.ler tüm mesane kanserlerinin %75-85 ini oluştururlar, nüks etme olasılıkları fazladır lakin yalnızca %10’u kas invaziv yahut metastatik hastalığa ilerlemektedir.

Kas İnvaziv Tm. ler %15-25 ini oluştururlar ve %50’sinde uzak metastaz ortaya çıkar.

Bu üç gurubun tedavi seçenekleride tümüyle farklıdır.

Mesane dışı yayılım evvel lenf damarları ile mesane etrafındaki lenf düğümlerine ve sonra kan yoluyla uzak organlara olmaktadır. En sık uzak organ metastazları %38 Karaciğer , %36 Akciğer, %27 Kemik, %21 Adrenal, %13 Barsak tır.

MESANE TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ:

Mesane tümörü tedavi maksatı:

 • Nüksleri azaltmak, böylelikle sistoskopi yahut TUR-MT üzere invaziv süreçlerden kaçınmak

 • Tümör ilerlemesini önlemek. Böylelikle daha agresif tedavi ihtiyacını azaltmak

 • Kansere bağlı mevt oranını azaltmak.

Tüm mesane tümörlerinin başlangıç tedavisi transüretral rezeksiyondur (TUR-MT) yani idrar yolundan girilerek mesanedeki tümörün kapalı bir operasyonla kazınmasıdır.

TUR-MT yüzeyel tümörlerde tedavi edici rolü yanısıra patolojik inceleme sonrası tümör evre ve derecesinin kesin olarak saptaması ile tedavinin yönlendirilmesini sağlar. Lakin TUR-MT tek tedavi olarak kaldığında %70’lere varabilen nüks tümör oranları mevcuttur.

Birinci TUR-MT sırasında uygun derecedeki lensler ile mesane mukozasının tamamı sistematik bir biçimde incelenir, mesane tümörü tesbit edildiğinde tümörün üst kısmı ve tabanı (kas katmanını da içerecek şekilde) kazınır ve başka örnekler olarak patoloji laboratuvarına gönderilir, tümör tabanı büsbütün koterize edilir. Başka kuşkulu alanlardanda biyopsi alınır.

Yüzeyel mesane tümörlerinde tedavi:

Birinci TUR-MT de patoloji sonucu yüzeyel rapor edilen tümörlerde;

 • TUR-MT + Yakın İzlem

 • TUR-MT + İntravezikal (mesane içi) Kemoterapi

 • TUR-MT + İntravezikal İmmunoterapi uygulanabilir.

Lakin yalnızca TUR-MT yapılarak izleme alınanlarda % 70 lere varan nüks oranları saptanmıştır. TUR-MT sonrası yapılan mesane içi tedavilerin hedefi :

 • İmplantasyonu yani olağan alanlara tümör ekimini önlemek

 • Gözden kaçan küçük rezidüel tümörleri yok etmek.

 • Nüks yahut progresyonu önlemek ve geciktirmektir.

Bu gayeyle mesane içine Mitomisin C,doxorubisin, epirubisin, valrubisin üzere kemoterapotik ilaçlar yahut BCG, interferon, interlökin üzere immünoterapotik ilaçlar uygulanır.

Kas İnvaziv Tümörlerde Tedavi:

Kas invaziv mesane tümörlerinin tedavisinde altın standart Radikal Sistektomi operasyonudur. Bu operasyonda erkeklerde mesane, prostat, veziküla seminalis,

mesaneyi örten visseral periton, mesane etrafı yağ dokusu bayanlarda ise mesane, üretra, uterus, overler, pelvik periton, posterior vajinal kaf çıkarılır ayrıyeten pelvik lenf nodları aşikâr düzeye kadar çıkarılarak üriner diversiyon yapılır yani idrar çıkarılan mesane yerine öbür bir yere yönlendirilir.

Radikal sistektomi hala kas invaziv mesane kanseri tedavisinde en aktif ve kalıcı usuldür. Primer tümör ve lenf nodlarının hakikat evrelenmesini sağlar ve böylelikle ek bir kemoterapi ihtiyacı olup olmadığını ortaya koyar.

Radikal Sistektomi ile 5 yıllık sağ kalım %50 civarındadır. Medikal olarak sistektomiye uygun olmayan yahut ameliyat istemeyen hastalar da radyoterapi ve/veya kemoterapi bir seçenek olarak sunulabilir.

Radikal sistektomi sonrası kıymetli bir noktada üriner diversiyonlardır, yani idrarın mesane çıkarılması sonrası nereye yönlendirileceğidir. Buradaki seçenekler:

1-İnkontinan cilde açılan diversiyonlar: İleal yahut kolon konduitler bu gurupta olup üreterler özgürleştirilen bir barsak modülüne bağlanır ve bağırsağın öteki ucuda karın cildine ağızlaştırılır. İdrar cilde ağızlaştırılan bölgeye uygulanan özel torbalarda birikir.

2-Kontinen rektal rezervuar: üreterler sigmoid kolona yönlendirilir ve idrar rektum aracılığıyla atılır.

3-Kontinen cilde açılan rezervuarlar: bağırsaktan oluşturulan bir kese özel sistemlerle cilde ağızlaştırılır ve bu düzenek idrarın dışarı kaçmasını maniler muhakkak ortalarla bu keseye kateter konularak boşaltılır.

4-Ortotopik yeni mesane: bağırsaktan oluşturulan yeni mesane olağan idrar yoluna bağlanır hasta olağan yolla idrar yapar, en ülkü olan usuldür.

Metastatik hastalıkta tedavi

 • Kasa invaze hastaların en az %50’si 2 yıl içersinde metastatik hastalıktan ölür

 • Birinci teşhiste klinik olarak belirlenen uzak metastaz mümkünlüğü %5 tir

 • Ortalama hayat mühleti kemoterapi ile12-14 aydır.

Cis-platin içeren kombine tedaviler uygulanır, epey toksik tedavilerdir. Tam karşılık oranı %5-18 ortasındadır .

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

Böbrek Kanserinde Korunma ve Sıkça Sorulan Sorular

Çoğu kanserde olduğu gibi böbrek kanserinin de kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik faktörler gibi bazı önlenemez durumlar dışında; böbrek …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Çoğu kanserde olduğu gibi böbrek kanserinin de kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik faktörler gibi bazı önlenemez durumlar dışında; böbrek kanserine yakalanma riskini azaltacak bir çok şey yapılabilir.

Bunlardan;

1-Sigara böbrek kanserlerinin büyük kısmından sorumludur, bu nedenle sigarayı bırakmak böbrek kanserine yakalanma riskini azaltabilir.

2-Obezite-şişmanlık ile mücadele böbrek kanserine yakalanma riskini azaltabilir. Bu nedenle spor-egzersiz yaparak ve meyve-sebze oranı yüksek bir diyet seçerek sağlıklı bir kiloyu korumak da bu hastalığa yakalanma şansınızı azaltabilir.

3-Yüksek tansiyon da renal hücre kanseri için risk faktörleridir. Yine tansiyonu kontrol altında tutmak, sağlıklı beslenmek ve ideal kiloyu korumak böbrek kanserinden koruyucu önlemler arasında yer almaktadır.

4-İş yerinde zararlı uçucu gaz ve solventlere(trikloretilen gibi) maruziyetin önlenmesi böbrek kanseri riskini azaltabilir.

Böbrek Kanseri Hakkında Sık Sorulan Sorular

1-Böbrek kanseri nedir?

Böbrek kanseri böbrek içinde habis-kötü huylu hücre büyümesidir. Tıbbi ismi böbrek hücreli kanserdir. Böbrekteki tümör iyi huylu da olabilir. Böbrekte farklı tümör çeşitleri ve hastalığın farklı evreleri bulunur. Tümör böbrekte sınırlı ve yayılmamışsa lokalize böbrek kanseri olarak adlandırılır. Lokal ilerlemiş böbrek kanserinde , tümör böbreği çevreleyen dokuya doğru büyümüş, venlere, adrenal bezine ve lenf nodlarına uzanmıştır. Uzak lenf nodlarına veya diğer organlara sıçramışsa metastatik hastalıktan bahsedilir. Erkeklerde kadınlara kıyasla böbrek kanseri riski daha fazladır. Böbrek kanseri en çok 60-70 yaşlarda görülmektedir.

2-Böbrek kanserinin belirtileri nelerdir?

Çoğu böbrek kanseri hastası şikayetsizdir, yani hastalığı işaret eden özgün belirtiler bulunmaz. Çoğu böbrek kanseri rutin ultrason veya sırt ağrısı benzeri belirtiler için yapılan benzer görüntüleme işlemleri sırasında bulunur. Tümör büyüdükçe, etkilenen tarafta sürekli ağrı hissedebilirsiniz. Vücudunuzun kalça ile kaburga arasında kalan yan kısmında kitle hissedebilirsiniz veya idrarda kan görebilirsiniz.

Karşılaşabileceğiniz diğer belirtiler:

● Yüksek Tansiyon

● Ateş ve gece terlemesi

● İştahsızlık

● Kilo kaybı

● Kansızlık

3-Böbrek kanserinin tanısı için hangi testler yapılır?

Tanıya özgeçmiş ve soygeçmişi içeren kişisel hikaye ile başlanır. Böbrek kanserinin farklı türleri vardır ve tespit edebilmek için bazı testler yapılır. Ultrasongrafi, Tomografi ve MR taraması tümörün boyutunu, lokal venler ve lenf nodları tutulumunu, çevre organlara yayılıp yayılmadığını gösterecektir. Bu da ilerideki tedaviyi belirlemede önemlidir. Ayrıca fizik muayene, kan ve idrar testleri de yapılabilir.

4-Böbrek tümörü nasıl sınıflandırılır?

Böbrek tümörleri evrelerine, alt tiplerine ve tümör hücrelerinin saldırganlık derecelerine göre sınıflandırılır. Alacağınız tedavi bu üç faktöre göre belirlenir.

-Tümör evresi, tümörün ne kadar ilerlediğini ve uzak lenf nodları veya diğer organlara metastaz yapıp yapmadığını gösterir. Böbrek tümörü evrelendirmesi Tümör Nod Metastaz (TNM) sınıflandırmasına dayanır. Tümörün boyutu ve yayılımına (T) bakar ve ne kadar ilerlediğini 4 evrede tespit edilir. Lenf nodu tutulup tutulmadığını (N) veya kanser vücudun diğer kısımlarına sıçramış mı (M) kontrol edilir.

-Böbrek tümörlerinin farklı alt tipleri vardır. Renal hücreli kanserler böbrek kanserlerinin büyük kısmını oluşturur (yaklaşık %80-85). Bunların da en sık alt tipi berrak hücreli renal hücreli karsinom (%80) olup, %10’unu papiller renal hücreli karsinom, %5’ini kromofob renal

hücreli karsinom oluşturur. Geriye kalan %5’i toplayıcı kanal renal hücreli karsinomu ve yaygın olmayan ve ailesel olan çeşitleri oluşturur.

-Tümör hücrelerinin ne kadar saldırgan olduklarını değerlendirecektir. Patoloji Uzmanı tümörü en iyiden en kötütye doğru 1’den 4’e kadar derecelendirilr.

Okumaya Devam

Üroloji

İyi Huylu Prostat Büyütme Ameliyatı

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir. İyi huylu prostat büyümesi , her ne kadar kanser türü bir rahatsızlık olmasa da sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, ıkınarak işeme ve hatta sonda takılma gereksinimine neden olan ve hayat kalitesini ciddi anlamda bozan bir hastalıktır. 60 yaşındaki erkeklerin neredeyse %40’ında bu hastalık mevcutken hastaların pek çoğu ilaç tedavisi ile rahatlamaktadır.

İşlem nasıl yapılır?

Holep işlemi steril ameliyathane şartlarında yapılması gereken bir işlemdir. Hastaya genel veya regional(Belden yapılan) anestezi ile gerçekleştirilebilinir. Özel bir endoskopik cihaz ile idrar kanalından girilir. İdrarın geliş yönünün tersi istikamette, görüntü eşliğinde prostata ulaşılır. Ardından lazer enerjisi ile prostatın büyümüş kısımları prostat kapsülünden ayrılarak mesaneye itilir. Kabaca anlatmak gerekirse prostatı, içinden idrar kanalı gecen bir mandalinaya benzetirsek, lazer ile mandalinanın dilimleri kabuğundan ayrılır ve mesaneye geri itilir. Sonrasında bir başka özel endoskopik alet ile mesanedeki bu dokular eritilerek hiçbir kesme işlemi uygulanmadan idrar kanalından çıkarılır. Bu dokular kanser odağı içerip içermediğinin araştırılması için patoloji uzmanı hekim arkadaşlara gönderilir. Hastaların hastanede kalış süresi genelde 1 veya 2 gün olmaktadır ve oldukça güvenli bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Operasyondan hemen sonra takılan idrar sondası genelde 1 veya 2 gün içerisinde dışarı alınmaktadır. Sondanın çıkarılmasında temel gösterge idrarın kanamasız olarak temiz bir şekilde gözlenmesidir.

PARSİYEL (NEFRON KORUYUCU) BÖBREK KANSER CERRAHİSİ

Böbrek hasarına yol açan hipertansiyon ve şeker hastalığının bu kadar yaygın olduğu bir çağda mecbur olmadıkça böbreğin tamamının alınmaması çok önemlidir. Ancak her onkolojik ameliyatta olduğu gibi böbrek kanseri ameliyatlarında en önemli husus geride hiç tümörlü dokunun bırakılmamasıdır.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek bulunurlar.

Yetişkinlerde, böbrek hücreli karsinom en sık görülen böbrek kanseri türüdür (kanserli tümörlerin yaklaşık yüzde 90’ı). Daha az yaygın olan böbrek kanseri türleri ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü olarak adlandırılan bir çeşit böbrek kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Böbrek kanseri insidansı artmaktadır. Bunun bir nedeni bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılması olabilir. Birçok durumda, böbrek kanseri, tümörler küçük ve böbrekle sınırlı olduğu erken bir aşamada bulunur ve tedavi edilmelerini kolaylaştırır.

Belirtiler

Böbrek kanseri erken evrelerinde nadiren belirti veya semptomlara neden olur. Daha sonraki aşamalarda, böbrek kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

 • İdrarınızda pembe, kırmızı veya kola renkli görünebilen kan

 • Sırtınızda gitmeyen ağrı

 • İştah kaybı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

 • Yorgunluk

 • Genellikle gelen ve giden ateş (aralıklı)

 • Böbrek Kanseri Evreleri

 • Doktorunuz böbrek kanseri olabilecek bir böbrek lezyonunu belirledikten sonra, bir sonraki adım kanserin derecesini (aşamasını) belirlemektir. Böbrek kanseri için evreleme testleri ek CT taramaları veya doktorunuzun uygun olduğunu düşündüğü diğer görüntüleme testlerini içerebilir.

 • Böbrek kanseri aşamaları şunları içerir:

 • Aşama I. Bu aşamada, tümör çapı 7 cm’ye (2 3/4 inç) kadar olabilir. Tümör böbrek ile sınırlıdır.
  Aşama II. Evre II böbrek kanseri evre I tümörden daha büyüktür, ancak hala böbrekle sınırlıdır.
  Aşama III. Bu aşamada, tümör böbreğin ötesinde çevre dokuya uzanır ve ayrıca yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.
  Aşama IV. Kanser böbreğin dışına, birden fazla lenf noduna veya kemik, karaciğer veya akciğer gibi vücudun uzak bölgelerine yayılır.

 • Laparoskopik Böbrek Kanseri Tedavisi

 • Laparoskopik cerrahi sırasında doktorunuz alt karnınızda bir dizi küçük kesi yapar ve böbreğe erişmek için bir ışık ve bir kamera (yani bir laparoskop) ile küçük bir tüp yerleştirir. Cerrah kameradan görüntü alan bir monitörde bölgeyi gezer ve denetler. Yerine yerleştirildiğinde, doktorunuz laparoskopun bir parçası olan bir kesme aleti ve doku alma cihazı ile doku, biyopsi şüpheli bölgeleri görüntüleyebilir, tümörleri çıkarabilir veya hatta böbreği çıkarabilir.

Okumaya Devam

Trendler