BÖBREK HÜCRELİ KANSERLER - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

BÖBREK HÜCRELİ KANSERLER

Böbrek kanserleri aslında az kanserlerdir. Tüm kanserlerin %3 kadarını oluştururlar. Ülkemizdeki sıklığı yılda erkeklerde 6,3/100.000 yeni hasta …

Yayınlanan

üzerinde

Böbrek kanserleri aslında az kanserlerdir. Tüm kanserlerin %3 kadarını oluştururlar.

Ülkemizdeki sıklığı yılda erkeklerde 6,3/100.000 yeni hasta ile 8. sırada iken bayanlarda

3,5/100.000 hasta ile 13. sırada yer almaktadır. Bu durumda Türkiye’de yılda 4.500

civarında yeni hasta beklenmektedir.

Böbrek kanserlerinin sıklığı giderek artmaktadır. Bunun esas nedeni tabibe daha sık

başvurma ve teşhisteki gelişmeler ile erken evredeki 7 cm altındaki küçük tümörlerin daha

belirti vermeden tespit edilmesidir. İleri yaş hastalığıdır ve en sık 65 yaş civarında görülür.

Erken yakalandığı vakit küçük tümörlerde cerrahi ile tam şifa elde edilebilirken, hastaların

yaklaşık %35-40'ının ileri evrelerde olması nedeniyle palyatif tedavilere başvurulmaktadır.

İleri evrede çoklukla akciğerlere ve kemiklere metastaz yaparlar ve bu kademede tedavileri

biraz daha güçleşmektedir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Birtakım faktörler böbrek kanseri riskini artırmaktadır. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar ışığında

sigara ve öbür tütün eserlerinin kullanımı, şişmanlık, uzun müddetli ağrı kesici kullanımı, kistik

böbrek hastalığı ve birtakım genetik geçişli hastalıklar risk faktörleri olarak ortaya

konmuştur.

Böbrek kanserleri tek tip kanserler olmayıp böbrekte birinci ortaya çıktığı yere nazaran birtakım

farklılıklar arzederler. En sık görülen çeşidi proksimal tübül epitel hücrelerinden köken alan

şeffaf hücreli tipidir ve yaklaşık %80 oranında görülürler. Genetik olaylar bilhassa şeffaf

hücreli tipte değerli rol oynarlar. Hastalarda tümör baskılayıcı von Hippel Lindau (VHL)

geninin tespit edilmesi tedavisinde çığır açmıştır. Bu çeşit böbrek kanserli hastaların %90'ında

VHL geninde mutasyon tespit edilmiştir. Bu mutasyon sonunda tümör baskılayıcı VHL geni

susturulur, hipoksi ile indüklenen faktör (HIF) birikir ve böbrek tümörleri ortaya çıkar.

BELİRTİLER

Böbrek tümörleri çoklukla büyük kitle haline gelmeden belirti vermezler. Evvelden böbrek

kanserleri için klasik üçlü olarak bilinen böğür ağrısı, idrarda kanama ve karında ele gelen

kitle karşımıza daha az sıklıkla çıkmaktadır. Hastaların büyük çoğunluğu diğer nedenlerle

yapılan ultrasonografi yahut tomografi üzere tetkikler sırasında tesadüfen tespit edilmekte ve

teşhis edilmektedirler. Öteki belirtiler daha ender olmakla birlikte ateş, kilo kaybı, anemiye

bağlı halsizlik, yahut yaygın hastalıkta hastalığın tutulduğu yere bağlı örneğin kemik

metastazlarında kemik ağrısı, akciğer metastazlarında öksürük üzere şikayetlerle gelebilirler.

Teşhis için en sık kontrastlı tomografi (BT) ve ultrasonografi kullanılmaktadır. Karın

bölgesinin manyetik rezonans (MR) ile görüntülemesi yahut PET-BT öbür yollardır.

TEDAVİ

Erken evre kanserlerde kesin tedavi cerrahidir. Böbrek tümörü cerrahisinde çok önemli

ilerlemeler kaydedilmiştir. Evvelden böbreğin açık ameliyatla büsbütün alınması standart

tedavi iken artık günümüzde laparoskopi yahut robotik cerrahi rutin olarak uygulanmaktadır.

Bilhassa küçük boyutlu tümörlerde böbreğin tamamının alınması gerekmeyebilir. Böbrek

kollayıcı cerrahi yapılan hastalarda sonuçlar radikal nefrektomi ile böbreğin total çıkarıldığı

hastalarla çabucak hemen birebirdir. Çok büyük olmayan tümörlerde yalnızca kitlenin etrafında

pak bir alan bırakarak çıkarılması durumunda böbreği korumak mümkündür. Metastatik

böbrek kanserlerinde de tümörlü böbreğin çıkarılması hastanın hayatına önemli katkı

sağlayabiliyor.

Son vakitlerde metastatik böbrek hücreli kanserlerin tedavisinde kıymetli ilerlemeler

yaşanmaktadır. İleri evre hastalıkta akıllı molekül ilaçlar (tirozin kinaz inhibitörleri) denen

casuslar sayesinde uzun periyot ömür müddetleri sağlanması mümkün hale gelmiştir. Tirozin

kinaz inhibitörleri (sunitinib, pazopanib, sorafenib ve aksitinib) birebir vakitte tümör

damarlanmasını, yeni damar oluşumunu da bozuyor ve tümörün büyümesini ve daha çok

yayılmasını engellerler. Ekseriyetle tümör boyutunda küçülme olmaksızın büyümesini

engelleyerek tesirlerini gösteriyorlar. Kimi durumlarda çok sık olmamakla birlikte tümörde

gerileme sağlanabilmektedir. Muhakkak bir müddet sonunda bu ilaçlara karşı bir direnç gelişmekte ve

artık etkisiz hale gelmektedirler. Bu durumda ikinci ve üçüncü basamakta mTOR inhibitörleri

devreye girer. Aksitinib ismi verilen başka bir tirozin kinaz inhibitörü ilaç da ülkemizde ikinci

basamak ve sonrasında onaylıdır.

Dünyada artık immünoonkoloji çağı yaşanmaktadır. Böbrek tümörleri de bundan nasibini

almıştır. Böbrek tümörlerinde anti-PD- 1 casuslar immün sistem üzerinden tesir ederler.

Avrupa ve Amerika'da artık ikinci basamak tedavide standart olarak kullanılmaktadırlar

(nivolumab, pembrolizumab). Bu ilaçların ülkemizde ruhsatları ve geri ödemesi şimdi

olmadığından hastaların ulaşması kolay değildir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar yapmak için uyanma ile birlikte görülen engellenemeyen şiddetli idrar yapma hissi ve sıkışma anında idrar kaçırma durumu (tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) aşırı aktif mesane (AAM) sendromu olarak tanımlanır.

AŞIRI AKTİF MESANEYE SEBEP OLABİLECEK HASTALIKLAR ve DURUMLAR

Dışlanması gereken faktörler arasında idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbasının tümör ve taşları, interstisyel sistit (mesanenin bakteriyel olmayan enfeksiyonu), şeker hastalığı, çok sıvı almaya bağlı fazla idrara çıkma durumu, idrar söktürücü ilaç kullanımı ve gebelik sayılabilir. Bu sebepler sorgulandıktan ve hastada bulunmadığı kesinleştikten sonra aşırı aktif mesane hastalığı düşünülebilir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞINDA BELİRTİLER

Her 6 kadından birinde ve her 7 erkekten birinde görülen bir durum olmasına karşın, hastaların ancak dörtte birinin tedavi arayışına girdiği görülmektedir. Aşırı aktif mesane, hastaların yaşam kalitesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmaktadır. Hastaların hayat tarzı, iş yaşamı, aile ilişkileri, cinsel hayatları ve uyku düzenleri önemli oranda bu hastalıktan etkilenmektedir. Aşırı aktif mesaneli hastalarda görülen şikayetlerin ana sebebi; idrar torbası tam kapasiteye ulaşmadan önce başlayan kasılmalarıdır. Kişi tarafından kontrol edilemeyen bu kasılmalar, ani sıkışma belirtisiyle sonuçlanmaktadır. Hastalarda; çok sık idrara çıkma, ani sıkışma durumu, ani sıkışma hissiyle beraber idrar kaçırma ve sıvı almaktan çekinme durumu sıklıkla gözlenir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

AAM’li hastanın değerlendirilmesi öykü, muayene ve sınırlı laboratuvar incelemelerinden oluşmaktadır. İlk değerlendirmede hastadan alınacak öykü en önemli yeri tutmaktadır. Yakınmaların başlangıcı, süresi, şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkileri sorgulanmalıdır. Hastanın tam bir nörolojik öyküsü alınmalı ve yaşlı hastaların fonksiyonel ve bilişsel değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bunun dışında hastanın beslenme alışkanlıkları, sıvı alımı, kafein ve alkol kullanımı, kullandığı ilaçlar ve daha önce geçirdiği ameliyatlar sorgulanmalıdır. Birçok AAM hastasına sadece hikaye ile tanı koymak mümkündür ancak kesin tanı için ürodinami denilen özel bir test yapılarak, mesane kasındaki istemsiz kasılmaların gösterilmesi gereklidir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Birçok hasta ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte davranışsal tedavilerin desteklenmesi de başarı oranlarını önemli oranda arttırmaktadır. Ayrıca dirençli olgularda kapalı yöntemle (endoskopik) de tedavi alternatifi bulunmaktadır.

İlaç Tedavisi : Tedavide ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. İdrar kaçırmayı önleme açısından değerlendirildiğinde etkinlikleri %60-%75 arasındadır. İlaçların en sık gözlenen yan etkileri, kabızlık ve ağız kuruluğudur.

Davranış Tedavisi : İdrar tutucu kas egzersizleri, sıkışmayı baskılama teknikleri, idrar söktürücü ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda yönlendirmekten oluşur.


Endoskopik tedavi (Mesane içi botilinum toksin uygulaması) : İlaç tedavisine dirençli aşırı aktif mesane hastalığı varlığında ve şikayetleri nedeniyle hayat kalitesi bozulan hastalarda idrar torbası içerisine botilinum toksin uygulaması yapılabilir. Etkisi 6-8 ay aralığındadır. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir.

Okumaya Devam

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler